Polityka prywatności
Wszelkie materiały znajdujące się w witrynie stanowią własność intelektualną firmy wykonawca.net. Ich kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem przeglądania zawartości witryny w trybie on-line, jest zabronione. Niezależnie od powyższego zastrzeżenia użytkownik może utworzyć wydruk papierowy całych stron witryny do użytku własnego. Poniżej określono zasady zbierania i przetwarzania przez wykonawca.net danych osobowych, obowiązujących w serwisie wykonawca.net
Jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy na stronie wykonawca.net?
W naszym serwisie udostępniany jest formularz kontaktowy, który umożliwia złożenie zapytania. Formularz ten pozwalają na zbieranie danych osobowych. Informacje pochodzące z formularza są wykorzystywane jedynie do realizacji odpowiedzi na zadane pytania, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, do wysyłania informacji ofertowych oraz materiałów promocyjnych, w tym także od niektórych naszych partnerów. Możemy także korzystać z informacji, jakie gromadzimy za pośrednictwem witryn internetowych wykonawca.net dla różnorodnych celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą takich jak obsługa klienta, zapobieganie oszustwom, badania rynku, usprawnienie naszych produktów i usług oraz przekazywanie użytkownikowi i jego firmie informacji oraz ofert, które w naszej opinii mogą ich zainteresować. Możemy także usunąć wszelkie dane umożliwiające osobistą identyfikację i korzystać z reszty dla celów historycznych, statystycznych lub naukowych.
Zgoda użytkownika
Korzystając witryny internetowej wykonawca.net lub przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w Regulaminie. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w Regulaminie (oraz we wszelkich stosownych Deklaracjach prywatności obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web), zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z witryny internetowej wykonawca.net.
Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
Nasz serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
Zabezpieczenia
Nasz serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa. Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników wykonawca.net, odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania tych danych. Informujemy również, iż dane osobowe mogą być przekazane naszym stałym partnerom handlowym bezpośrednio realizującym zamówienia na informacje, produkty i usługi wykonawca.net, jedynie dla celów związanych z realizacją tych zamówień.
Rezygnacja / poprawa danych
W celu cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych, poprawy swoich danych oraz rezygnacji z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji lub materiałów należy wysyłać e-mail ze stosowną zmianą pod adres biuro@wykonawca.net.
Zmiany w Deklaracjach prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci web Deklaracji prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji Deklaracji prywatności w odpowiedniej witrynie internetowej wykonawca.net. Jeżeli wprowadzimy zmiany do Deklaracji prywatności, zmiany obowiązują tylko wobec danych osobowych zgromadzonych po umieszczeniu zmienionej wersji Deklaracji prywatności w odpowiedniej witrynie internetowej wykonawca.net.
Kontakt W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@wykonawca.net.

Wykonawca; Kielce ul.Skrzetlewska 4; e-mail: biuro@wykonawca.net
Polityka prywatności / Regulamin