Zasady i warunki korzystania z serwisu wykonawca.net
Niniejszy regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z witryny. Odwiedzając nasz serwis, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się przestrzegać wszystkie zawarte w nim zasady. Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności.
Rejestracja użytkowników i ochrona danych
Dostęp do usług w wykonawca.net jest zróżnicowany. Możesz być odwiedzającym nas gościem lub zarejestrowanym użytkownikiem. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny wykonawca.net, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.
Prawa i możliwości użytkowników witryny
Rejestrując się w witrynie wykonawca.net:

Goście witryny wykonawca.net mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:

Zakres usług witryny może być rozszerzany przez wydawcę.
Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
Zapraszając Cię do nieskrępowanego korzystania z serwisu, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim. Także przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też – o ile to zostało wyraźnie zaznaczone – dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL) lub Licencji Wolnej Dokumentacji (GNU/FDL).
Dlatego:

Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, a także aby ochronić Cię przed innymi skutkami, zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisu wykonawca.net może w jakimkolwiek momencie zabronić Ci dostępu do witryny.
Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów
Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania. W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:

Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób, bądź, w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie wykonawca.net, prosimy o przesłanie zawiadomienia na adres:  biuro@wykonawca.net
Zobowiązanie wydawcy
Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:

W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą formularza kontaktowego
Wyłączenia gwarancji
Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny wykonawca.net tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:

Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.
Ograniczenie odpowiedzialności
Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani Wydawca witryny wykonawca.net, ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki, wykorzystania przez Ciebie informacji, lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny wykonawca.net, (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny wykonawca.net został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń. Wydawca i autorzy serwisu wykonawca.net nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.
Odszkodowania
Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny wykonawca.net i materiałów w niej zamieszczonych, wobec Wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
W witrynie wykonawca.net są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm – naszych Klientów. Wydawca witryny wykonawca.net, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.
Rozstrzyganie sporów

Zmiany regulaminu korzystania z witryny wykonawca.net
Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Regulaminu w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji Regulaminu w odpowiedniej witrynie internetowej wykonawca.net. WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@wykonawca.net.

Wykonawca; Kielce ul.Skrzetlewska 4; e-mail: biuro@wykonawca.net
Polityka prywatności / Regulamin